skip to Main Content
Om advokatfirmaet

Advokat Peter Sindal Lundsberg er etableret på følgende adresse:

Hovedvagtsgade 6, 5. th.
1103 København K
CVR nr. 36424958

Vi kan kontaktes på:
Telefonnummer + 45 33 11 36 36
E-mailadressen info@petersindal.dk

Advokat Peter Sindal Lundsberg er organiseret som advokatanpartsselskab.

Advokat Peter Sindal Lundsberg indgår i kontorfællesskabet Advokaterne Hovedvagtsgade 6.

Advokaterne Hovedvagtsgade 6 er et kontorfællesskab mellem selvstændige advokater. Advokaterne hæfter således ikke for hinandens rådgivning. Hver advokat i kontorfællesskabet er ansvarlige for deres bistand over for klienterne i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Alle advokater er individuelt ansvarsforsikret.

Advokat Peter Sindal Lundsberg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Advokat Peter Sindal Lundsberg er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Danmark. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af firmaets advokater, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokat Peter Sindal Lundsberg anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokat Peter Sindal Lundsberg og/eller utilfredshed med en af Advokat Peter Sindal Lundsberg ApS’ advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

Behandling af personoplysninger

Advokatfirmaet Peter Sindal Lundsberg ApS – herefter Advokatfirmaet er en del af Advokaterne Hovedvagtsgade 6 – et kontorfællesskab mellem selvstændige advokatfirmaer.

Advokatfirmaet anvender og registrerer en række personoplysninger om dig, herunder ved etablering af klientforhold hos Advokatfirmaet og ved udøvelse af advokathvervet.

Denne behandling af personoplysninger er reguleret af databeskyttelses-forordningen og databeskyttelsesloven.

Hos Advokatfirmaet prioriteres datasikkerhed og datafortrolighed højt, og du kan i denne privatlivspolitik læse, hvordan dine personoplysninger håndteres og de rettigheder, som du har i den forbindelse.

1. Jeg er den dataansvarlige – hvordan kontakter du mig?
Advokat Peter Sindal Lundsberg er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som modtages om dig. Du finder mine kontaktoplysninger nedenfor.

Advokat Peter Sindal Lundsberg
Hovedvagtsgade 6, 5. th.
1103 København K
Telefon: 33 11 36 36
Mail: info@petersindal.dk
CVR-nr.: 36424958

2. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • For at kunne yde juridisk rådgivning og dermed opfylde min aftale om udførelse af bistand i henhold til vores aftalebrev og varetagelse af dine interesser i den forbindelse.
 • For at kunne gennemføre pligtmæssigt konflikttjek for at imødegå interessekonflikter.
 • For at kunne udarbejde faktura m.v.
 • For som advokatvirksomhed at kunne opfylde vores forpligtelser i henhold til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (Hvidvaskloven), herunder indhentning af identitetsoplysninger som CPR.nr., pasnummer, kørekortnummer etc.
 • Såfremt omstændigheder i sager, vi bistår dig med, måtte betyde, at vi modtager personfølsomme oplysninger eller oplysninger om strafbare forhold, kan vi behandle disse.
 • Retsgrundlaget for min behandling af dine personoplysninger følger af:
 • For juridiske ydelser: Retsgrundlaget for min behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.
 • For sager, hvor vi efter konkrete omstændigheder modtager personfølsomme oplysninger, er retsgrundlaget databeskyttelses-forordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
 • For sager, hvor vi efter konkrete omstændigheder modtager oplysninger om strafbare forhold, er retsgrundlaget databeskyttelsesforordningens artikel 8, stk. 3 og 4.
 • For sager omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (Hvidvaskloven) er retsgrundlaget kapitel 3 i denne lov om gennemførsel af kundekendskabs-procedurer, herunder indhentelse af identitetsoplysninger.

3. Kategorier af personoplysninger
Jeg behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger såsom: Navn, adresse, telefonnummer, emailadresse og lignende ikke-følsomme oplysninger.
 • CPR-nr.

I særlige tilfælde hvor den konkrete sag betyder, at jeg modtager personfølsomme oplysninger behandles disse:

 • Personfølsomme oplysninger såsom: race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt behandling af genetiske data, biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering.

I særlige tilfælde hvor den konkrete sag betyder, at jeg modtager oplysninger om strafbare forhold behandles disse:

 • Oplysninger om strafbare forhold kan være en oplysning om, at en person har begået en bestemt lovovertrædelse eller det kan også f.eks. være en oplysning om, at en person har adresse i et fængsel. Der tale om en oplysning om strafbare forhold, hvis det ud fra oplysningen kan udledes, at en person har begået noget strafbart.


4. Modtagere eller kategorier af modtagere
Jeg videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Min IT-leverandør Ivision A/S modtager som databehandler oplysninger om dig.

Når jeg modtager indbetaling af beløb på min klientkonto, har jeg pligt til på anmodning at videregive dine identitetsoplysninger til det kontoførende pengeinstitut til brug for dettes opfyldelse af de pligter, der påhviler pengeinstituttet efter lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (Hvidvaskloven).

Endvidere vil jeg kun videregive dine personlige oplysninger i følgende tilfælde:

(i) det er specifikt aftalt mellem os,
(ii) i forbindelse med en bestemt opgave hvor det er nødvendigt at beskytte dine rettigheder,
(iii) hvis det er nødvendigt for mig at overholde lovbestemte pligter eller overholde statslige beslutninger eller afgørelser fra rette
(iv) til domstole, myndigheder og modparter, hvis det er nødvendigt for at beskytte dine rettigheder.

Tredjelande:

Jeg overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande (lande uden for EU/EØS).

5. Sikkerhed
Jeg gør mit bedste for sikre og passe på dine personoplysninger.

For at sikre en høj af grad sikkerhed til beskyttelse af dine personoplysninger har jeg etableret en række interne procedurer og politikker, således at jeg lever op til mine høje sikkerhedsstandarder og dermed opfylder kravene om implementering af passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Skal du sende mig personfølsomme oplysninger anbefaler jeg at du benytter krypterede e-mails eller kodebeskyttede filer.

6. Opbevaring af dine personoplysninger
Jeg opbevarer dine personoplysninger, indtil jeg ikke længere har behov for at behandle disse for at kunne opfylde det formål, hvormed jeg har modtaget oplysningerne, jfr. ovenfor under punkt 2. Herefter slettes oplysningerne.

Det kan følge af særlige lovregler, eksempelvis bogførings-, hvidvask- og forældelsesloven, at jeg har pligt eller ret til at opbevare dine personoplysninger i længere tid. Oplysningerne kan også behandles og opbevares i længere tid, hvis personoplysningerne er anonymiserede.

Dine personoplysninger kan efter en konkret vurdering opbevares i op til 10 år.

Personoplysninger, som jeg har indhentet efter lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (Hvidvaskloven), opbevares i 5 år efter klientforholdets ophør og slettes derefter.

7. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til min behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte mig.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som jeg behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for min almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må jeg fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod min, ellers lovlige, behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

8. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Peter Sindal Lundsberg

Mediator & Advokat

Hovedvagtsgade 6, 5. th.
1103 København K
Telefon: 33 11 36 36
Mail: info@petersindal.dk

CVR-nr.: 36424958

Back To Top