Lovpligtige oplysninger om advokatvirksomhed
Advokat Peter Sindal Lundsberg

Peter Sindal

Lundsberg

ADVOKAT

Advokat Peter Sindal Lundsberg ApS er etableret på følgende adresse:
Amagertorv 11, 3. sal, 1160 København K

Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 33 15 01 02 
samt på e-mailadressen info@petersindal.dk.

Vores CVR-nummer er: 36424958.

Advokat Peter Sindal Lundsberg ApS er organiseret som advokatanpartsselskab.

Advokat Peter Sindal Lundsberg ApS indgår i kontorfællesskabet
Homann Advokater.

Homann Advokater er et kontorfællesskab mellem selvstændige advokater. Advokaterne hæfter således ikke for hinandens rådgivning. Hver advokat i kontorfællesskabet er ansvarlige for deres bistand over for klienterne i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Alle advokater er individuelt ansvarsforsikret.

Advokat Peter Sindal Lundsberg ApS har klientbankkonti i Ringkøbing Landbobank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Advokat Peter Sindal Lundsberg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Advokat Peter Sindal Lundsberg ApS er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Danmark. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af firmaets advokater, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokat Peter Sindal Lundsberg ApS anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos Advokat Peter Sindal Lundsberg ApS er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokat Peter Sindal Lundsberg ApS og/eller utilfredshed med en af Advokat Peter Sindal Lundsberg ApS’ advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

LOVPLIGTIGE OPLYSNINGER OM ADVOKATVIRKSOMHED

TELEFON:

+45 33 15 01 02


EMAIL:

info@petersindal.dk